Fisk och vattenvård har funnits sedan 1991 och har utmärkt sig genom kvalitets- och leveranssäkerhet, kundanpassning och kundnytta, nytänkande och uppfinningsrikedom. Vår strävan är att ständigt ligga i teknisk och vetenskaplig framkant.

FoV arbetar i huvudsak inom områdena vattendrag, sjöar och kustekosystem. Vi är helt självständiga och fristående, inte knutna till förening eller kedja. Vi kan därför vara så specialiserade eller breda, små eller stora som projekt och kund har nytta av. Vi kan anpassa gruppen företag efter varje enskilt projekts behov. Genom utvecklat samarbete med ledande företag inom olika expertområden kan vi alltid anpassa produkter och tjänster utifrån aktuella behov.

Vi har under årens lopp haft möjlighet att hjälpa en stor mängd olika kunder. För att bara ta några aktuell exempel: SCA Östrand, M-real Wifsta, GANSCA, Ljusdal Energi, Timrå, Nordanstig och Varbergs kommun, Länsstyrelsen i Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Halland, Fiskeriverket och Ljustorps byutveckling.

Förutom vatten- och fiskrelaterade miljöfrågor arbetar vi med företagsanalyser och företagsutveckling.

Fisk & Vattenvård har kontor i Timrå och Varberg.

Utförda uppdrag resulterar ofta i skrivna rapporter. Dessa rapporter är i allmänhet beställarens egendom, men kan bli tillgängliga efter överenskommelser. Här visar vi ett litet axplock av senare års rapporter som kanske kan vara av intresse för dig. Du kan ladda ner dem i pdf-format direkt.

Under 2002 genomförde vi en biologisk karaktärisering av process­avloppsvattnet från en pappersmassefabrik. Till vår hjälp hade vi havsöring (Salmo trutta), sebrafisk (Brachydanio rerio), hinnkräfta (Daphnia magna) och bakterier (mikrotoxtest). Metoden gav tydliga och säkra resultat.

Under 2002 genomförde vi en toxikologisk undersökning av process­avloppsvattnet från ett pappersbruk. Till vår hjälp hade vi havsöring (Salmo trutta), sebrafisk (Brachydanio rerio) och bakterier (mikrotox­test och nitrifikationshämningstest). Metoden visade sig både tillför­litlig och tydlig.

1997 genomförde vi en pilotstudie av mobil epifauna och fisk i fyra grunda kustvikar i Bottenhavet. Till vår hjälp hade vi mobil fallfälla (portable drop trap) och översiktsnät. Resultaten överträffade de flestas förväntningar.

1996 genomförde vi på uppdrag av WWF en genomgång av befintliga kunskaper om flodnejonöga (Lampetra fluviatilis). Sammanställningen innefattar såväl litteratur som egna intervjuer, såväl svenska som internationella erfarenheter. Sammanställningen av flodnejonöga innebar bl.a. att intresset för arten ökade så att den nu är rödlistad även i Sverige. Vi har också ansvarat för Artdatabankens Artfaktablad om den rödlistade arten. Erik Sjölander